National Conference Proceedings & Other Scientific Publications

by paraskevinomikou

1.    Λέκκας Ε., Παπανικολάου Δ., Κράνης Χ., Λόζιος Σ., Φουντούλης Ι., Σκούρτσος Ε. & Νομικού Π., (2000): Νεοτεκτονικής Χάρτης της Ελλάδας, κλ. 1:100000, Φύλλο «Γρεβενά». Χάρτης & Επεξηγηματικό τεύχος, Ο.Α.Σ.Π., Αθήνα, 102+29 σ.

2.    Σακελλαρίου Δ., Αλεξανδρή Σ., Νομικού Π., Γεωργίου Π., Ρουσάκης Γ., Ρενιέρης Π., Παπαδόπουλος Β. (2003): Ακουστική αποτύπωση του πυθμένα και των υποθαλάσσιων πρανών της διώρυγας Κορίνθου-Τεχνολογικοί περιορισμοί και συνθήκες ευστάθειας. 7ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, σελ. 46.

3.    Αλεξανδρή  Σ., Παπανικολάου Δ., Νομικού Π. & Μπάλλας Δ. (2003): Κύρια μορφολογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά του δυτικού τμήματος της λεκάνης του Βορείου Αιγαίου που αποκαλύφθηκαν με την πρόσφατη λεπτομερή βυθομετρική διασκόπιση με το πολυδεσμικό βυθομετρικό σύστημα (multibeam). 7ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας – Περιλήψεις, σελ 69.

4.    Νομικού Π. (2004): Συμβολή στη Γεωδυναμική των Δωδεκανήσων: Ο υποθαλάσσιος χώρος των νήσων Κω-Νισύρου. σελ.470, χάρτες 15. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

5.    Παπανικολάου Δ., Λέκκας Ε., Νομικού Π., Σακελλαρίου Δ. (2005): Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου και σύγχρονη νεοτεκτονική παραμόρφωση. Νισυριακά Τόμος 16, 66-96, Αθήνα.

6.    Παπανικολάου Δ., Νομικού Π. (2005): Τεκτονική δομή και Παλαιογεωγραφική-Γεωδυναμική εξέλιξη του ευρύτερου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου Κω-Νισύρου-Τήλου. Νισυριακά Τόμος 16, 97-141, Αθήνα.

7.    Νομικού Π. (2005): Μορφολογική ανάλυση του υποθαλάσσιου χώρου Κω-Νισύρου-Τήλου. Νισυριακά Τόμος 16, 142-176, Αθήνα

8.    Lykousis V., Alexandri S., Perissoratis C., Woodside J., G. de Lange, Dahlmann A., Ioakim Chr., Sakellariou D., Nomikou P., Rousakis G., Ballas D. & Ercilla G. (2006): Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander Μountains (Eastern Mediterranean). 8ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας σελ 125-131.

9.    Lykousis V., Sakellariou D., Blandin J., Person R., Etiope G., Alexandri M., Nomikou P., Rousakis G., (2006): The ASSEM sea bed observatory for long term multihazard monitoring: Gulf of Corinth experiment. 8ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, σελ. 151-154

10.    Alves T.M., Lykousis, V., Sakellariou D., Alexandri M., Nomikou P. and the HERMES-1 and HERMES-2 scientific parties, (2006): Comparative slope stability analysis between Atlantic and Mediterranean margins (offshore Portugal and Greece). 8ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, σελ 155-158.

11.    Νομικού Π., Αλεξανδρή Σ., Μπάλλας Δ.,  & Παπούλια Ι. (2006): Μορφολογική ανάλυση Βόρειου Ευβοϊκού Κόλπου. 8ο Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, σελ. 679-682.

12.    Λυκούσης Β., Σακελλαρίου Δ., Αλεξανδρή Σ., Ρουσάκης Γ., Νομικού Π., Μπάλλας Δ. (2008): Ο ρόλος των υποθαλάσσιων κατολισθητικών φαινομένων στη διαμόρφωση, εξέλιξη και δυναμική της παράκτιας ζώνης του Δ.Κορινθιακού Κόλπου. 4 Πανελλήνιο Συνέδριο Διαχείρησης και Βελτίωσης της Παράκτιας Ζώνης. Σεπτέμβριος 2008, Μυτιλήνη, σελ.53-61.

13.    Nomikou P. (2009): Morphotectonic analysis of the swath bathymetric map on the Kos-Nisyros volcanic field. 2009 AIV International Summer School of Volcanology at Nisyros, Greece “Field volcanological laboratory: the Nisyros and the adjoining volcanoes, Greece”- A window on the pre-eruptive magma processes – Nisyros 24/9-30/9/2009, p.26-30.

14.    Nomikou P., Croff Bell K., Bejelouk K., Parks M., Antoniou V. (2012): Rov Exploration of Santorini Caldera, Greece. Proc. 10th Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, Athens, 2012 p.

15.    Nomikou P., Antoniou V., Bejelouk K., Stathopoulou E., Vlasopoulos O. (2012): Observations Of Degassing Phenomena Of Shallow Environment In Riva Port, Thirassia (Santorini). Proc. 10th Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, Αθήνα, 2012 p.

16.    Sakellariou D., Rousakis G., Sigurdsson H., Nomikou P., Katsenis I., Croff Bell K., Carey S. (2012): Seismic stratigraphy of Santorini’s caldera: A contribution to the understanding of the Minoan eruption. Proc. 10th Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, Αθήνα, 2012 p.

17.    Nomikou P., Carey S., Kilias S., Bell K.L.C., Godelitsas A., Argyraki A., Polymenakou P., Stathopoulou E., Bejelou K., Perros I., Argyrou A. (2012): Kolumbo Submarine Volcano: A National Underwater Treasure for Greece. “Islands & Sea: Building a sustainable maritime economy” 22-23 September 2012, Santorini, Greece. Proceedings of THALATTA.

18.    Polymenakou P.N., Christakis, C.A., Lampadariou, N., Nomikou, P., Carey, S., Bell Croff, K., Kyrpides N., Mandalakis M., Sevastou, K., Sarropoulou, E., Oulas, A., Lykousis, V., Tselepides, A. (2012): The magnitude of microbial diversity in different deep-sea sites (basins, slopes, seamounts) and submarine volcanoes around the Eastern Mediterranean Sea using pyrosequencing analysis. 5th National Mikrobiokosmos Conference, Agricultural University of Athens, Greece, 13-15 December.

19.    Christakis, C.A., Polymenakou P.N., Nomikou, P., Bell Croff, K., Mandalakis M., Sarropoulou, E., Oulas, A., Carey, S. (2012): Microbial diversity in the Santorini volcanic complex. 5th National Mikrobiokosmos Conference, Agricultural University of Athens, 13-15 December.

20.    Nomikou P. (2013): The Geodynamic position of Submarine Volcanoes along the Aegean Volcanic Arc, Greece. Summer School “Geological Setting, Mineral Resources and ancient works of Samos and adjacent islands of the Aegean Sea” 26-30 August 2013, Karlovassi, Samos Island, Greece.

21.    Oulas, A., Polymenakou, P.N., Mandalakis, M., Nomikou, P., Carey, S., Christakis, C., Kotoulas, G., Magoulas, A., Tripp, H.J, Espino, D.P.A., Ivanova, N., Kyrpides, N.C. (2013): Metagenomics of microbial communities inhabiting the Kolumbo volcano shallow-sea hydrothermal vent field and Santorini caldera. The 8th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics – HSCBB13, Thessaly, Greece, 22-24 November.

22.    Christakis, C., Polymenakou, P.N., Mandalakis, M., Oulas, A., Kotoulas, G., Gontikaki, E., Smyrli, M., Katharios, P., Nomikou, P., Magoulas, A. (2015): Culture-dependent and culture-independent studies shed light in the prokaryotic diversity of microbes in the Kolumbo volcano and Santorini caldera, Greece. 6th National Mikrobiokosmos Conference: New Horizons in the Micro World, National Research Institute, Athens, 3-5 April.

23.    Oulas, A., Polymenakou, P.N., Seshadri, R., Tripp, H.J., Mandalakis, M., Paez-espino, A.D., Pati, A., Chain, P., Nomikou, P., Carey, S., Kilias, S., Christakis, C., Kotoulas, G., Magoulas, M., Ivanova, N.N., Kyrpides, N.C. (2015): Metagenomic investigation of the geologically unique Hellenic Volcanic Arc reveals a distinctive ecosystem with unexpected physiology. 6th National Mikrobiokosmos Conference: New Horizons in the Micro World, National Research Institute, Athens, 3-5 April.

24.    P. Nomikou, E. Hooft, D. Toomey, D. Lampridou, C. Getz, M.E. Christopoulou, Dan O’Hara, G. Arnoux, M. Bodmer, M. Gray, B. Heath and B. VanderBeek (2016): Seafloor morphology formed by tectonism, volcanism, and mass wasting in the Christianna-Santorini-Amorgos region of the Hellenic Volcanic Arc. 1η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωλογίας, | Athens 6 Δεκεμβρίου 2016, p. 42-43.

25.    Papanikolaou D., Nomikou P., Lampridou D., Rousakis G., Alexandri M., Papanikolaou I., Farangitakis G.P. (2016): Active Tectonics and Seismic Hazard in Skyros Basin, North Aegean Sea, Greece. 1η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωλογίας | Athens 6 Δεκεμβρίου 2016, p. 49-51.

26.    Simou E., Nomikou P., Papanikolaou D., Lykousis V. (2016): Geomorphic evidence of active tectonic deformation on the SW Gulf of Corinth, resulting from combined onshore and offshore data. 1η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωλογίας | Athens 6 Δεκεμβρίου 2016, p. 60-61.

27.    V. Chondraki, V. Kapsimalis, S. Poulos, P. Nomikou, D. Vandarakis, S. Petrakis (2018): Coastal changes in Kamari Beach (Santorini Island, Cyclades, Greece). 12th Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, Κέρκυρα, 30 Μαίου – 3 Ιουνίου 2018, p. 218.

28.    Petrakis S., Poulos S., Nomikou P., Karditsa A., Ghionis G., Tzouvaras A., Anagnostou Ch. (2018): Results of the survey on the professional careers of Oceanographers in Greece. 12th Πανελ. Συμπ. Ωκεανογρ. & Αλιείας, Κέρκυρα, 30 Μαίου – 3 Ιουνίου 2018, p. 33.

29.    Μπαρδούλη Π., Μήτση Τ., Νομικού Π., Αντωνίου Β., Ανδρεαδάκης Ε. (2018): Συσχέτιση επίγειων μετρήσεων θερμοκρασίας του ηφιαστειακού νησιού της Νέας Καμένης με τηλεσκοπικά δεδομένα. 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HellasGIs, 12-14 Νοεμβρίου, Αθήνα.

You may also like